Przejdź do treści

Regulamin

Regulamin www.europak.pl

1. Właścicielem www.europak.pl (zwanego dalej „Firmą”) i sprzedawcą artykułów w nim oferowanych jest Wiesław Piela.
2. Firma działa w Internecie pod adresem www.europak.pl
Adres pocztowy firmy: 38-120 Czudec, ul. Ceramiczna 3

 

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia określające warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem www.europak.pl
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje również Klientów, którzy dokonali Zamówień drogą telefoniczną.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Zamówienia

1. Klient pozyskuje informację na temat produktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronach internetowych www.europak.pl lub telefonicznie.
2. Zamówienia można przesyłać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, korzystając z formularza kontaktowego lub dokonać ich telefonicznie dzwoniąc pod numer tel. +48 17 2771045 .
3. Formularze nieprawidłowo wypełnione nie stanowią zamówienia i nie będą realizowane. W szczególności za formularze nieprawidłowo wypełnione będą uznane formularze nie zawierające numeru telefonu kontaktowego lub adresu poczty elektronicznej Klienta, umożliwiającego potwierdzenie przez firmę EUROPAK otrzymanego zamówienia. Firma nie informuje Klienta o odrzuceniu formularza, w razie gdy Klient nie podał danych kontaktowych umożliwiających kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej .
4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści złożonego przez Klienta i otrzymanego przez firmę EUROPAK formularza, firma zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji zamówienia do czasu wyjaśnienia tych wątpliwości. O wstrzymaniu realizacji zamówienia EUROPAK niezwłocznie powiadomi Klienta.

Potwierdzenie zamówienia
1. W celu weryfikacji każde, uznane za prawidłowe wedle przepisów niniejszego Regulaminu otrzymane przez EUROPAK zamówienie, zostanie potwierdzone przez firmę w dniu jego otrzymania lub w ciągu najbliższych trzech dni roboczych.
2. Potwierdzenie przez EUROPAK złożenia zamówienia następuje telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w formularzu zamówienia lub pocztą elektroniczną na adres email podany przez Klienta w formularzu zamówienia.
3. Dokonanie przez EUROPAK potwierdzenia złożonego zamówienia w sposób wskazany w ust. 2 jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.
4. Zamówienie, którego z jakiejkolwiek przyczyny nie uda się potwierdzić w określonym w ust. 1 i 2 terminie i trybie, zostaje automatycznie anulowane bez konieczności informowania o tym Klienta.

 

§ 2
Dostawa

1. Zamówione artykuły zostaną dostarczane do Klienta wedle jego wyboru za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A. Dane na przesyłce zawierać będą imię i nazwisko, nazwę firmy Klienta oraz adres wskazany przez Klienta podczas zamówienia. Wraz z przesyłką Klient otrzyma pisemne potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy sprzedaży.
2. Klient ma prawo wyboru – w granicach określonych treścią formularza zamówienia – sposobu i firmy dokonującej dostawy.
3. Czas realizacji zamówienia ustalany jest indywidualnie, w zależności od rodzaju zamawianych produktów oraz wielkości zamówienia oraz liczony jest od dnia dokonania ostatecznego potwierdzenia zamówienia przez Klienta i stanowi czas, w jakim obsługa firmy EUROPAK przygotuje zamówione artykuły i wyda przesyłkę firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej S.A. celem dostarczenia do Klienta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki, wynikające z podania błędnych danych adresowych Klienta lub innych przyczyn przez Klienta zawinionych.
4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze www.europak.pl
5.W przypadku większych zamówień, Firma zastrzega sobie możliwość realizacji zamówienia w osobnych partiach.
6. Koszty przesyłki ponoszone są przez Klienta według aktualnych cenników firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej S.A. i zależą m. in. od ciężaru przesyłki, jej wartości itp.

 

§ 3
Odpowiedzialność za wady towaru

1. Reklamacje dotyczące uszkodzenia opakowania przesyłki lub uszkodzeń mechanicznych asortymentu objętego zamówieniem powstałych podczas transportu będą rozpatrywane w przypadku zgłoszenia ich pracownikowi firmy kurierskiej lub pracownikowi Poczty Polskiej S.A. najpóźniej w momencie odbioru przesyłki i spisaniu przy udziale w/w pracowników podmiotów dostarczających przesyłki protokołu reklamacyjnego określającego, co najmniej rodzaj i zakres uszkodzeń.
2. W przypadku reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z firmą EUROAPK (zwany Gwarantem). Termin na jaki udzielona została gwarancja wynosi jeden rok.

 

§ 4
Spory

1.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2.Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę firmy EUROPAK Wiesław Piela.

 

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Klient składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właściciela www.europak.pl w celach związanych z realizacją zamówienia oraz do celów promocji i reklamy działalności firmy EUROPAK. Właściciel Firmy przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i zapewnia Klientowi prawo wglądu i poprawiania jego danych osobowych, a także zobowiązuje się zaniechać przetwarzania tych danych w razie wniesienia przez Klienta stosownego żądania.
2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
3. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa najbardziej zbliżony w zakresie celu, któremu ma służyć do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu.
4. Wszelkie opinie i pytania dotyczące pracy Firmy EUROPAK oraz oferowanych artykułów należy kierować za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numer telefonu 48 17 2771045 . Tam też Klient może uzyskać fachowe informacje na temat oferowanych przez www.europak.pl artykułów.